ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 juni 2022. Deze Algemene

Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in

het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ).

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden betekent:

– een kampeermiddel: een verplaatsbare verblijfsplek om in te kamperen, zoals een caravan/

vouwwagen/kampeerauto;

– het in te kopen kampeermiddel: het kampeermiddel dat als deel van de overeenkomst

door de consument aan de ondernemer wordt verkocht, ook wel inruilkampeermiddel of

inruilcaravan/-vouwwagen/-kampeerauto genoemd;

– de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw of gebruikt kampeermiddel,

onderdelen of accessoires;

– de ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van BOVAG Caravan- en

Camperbedrijven een overeenkomst sluit betreffende een nieuw of gebruikt kampeermiddel,

onderdelen of accessoires, of degene die met betrekking tot een kampeermiddel,

onderdelen of accessoires een opdracht van een consument uitvoert of laat uitvoeren;

– de consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of

beroepsactiviteit vallen en die een koopovereenkomst of opdracht aangaat met betrekking

tot een nieuw of gebruikt kampeermiddel, onderdelen of accessoires;

– de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden,

zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden,

vrijwillige of wettelijke keuringen, schadetaxaties en noodreparaties; zijnde een tijdelijke

oplossing in plaats van een traditionele meer permanente manier om een defect te

verhelpen die bedoeld is om de consument weer op weg te helpen;

– niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk

zijn om met het gekochte kampeermiddel weg te rijden. Deze kosten moeten in de

aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als het gebruikte kampeermiddel zijn opgenomen.

In de praktijk betekent dit dat bij een nieuw kampeermiddel in ieder geval btw, leges, de

recyclingbijdrage, de kosten van een nul beurt en van een kenteken, de transportkosten

naar de dealer en andere extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide

prijs zitten verwerkt. Bij een nieuwe kampeerauto zit ook de bpm in de prijs;

– vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument.

Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van het kampeermiddel te zijn

opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;

– schriftelijk: in geschrift of elektronisch:

– de garantie:

 1. de wettelijke garantie als bedoeld in art. 7:17 Burgerlijk Wetboek;
 2. de fabrieks- of importeursgarantie op auto’s en onderdelen/accessoires (zie artikel 16 lid 2);
 3. de BOVAG Aankoopgarantie op een gebruikt kampeermiddel en onderdelen/accessoires

zoals omschreven in artikel 16 lid 3 en lid 5 en het BOVAG Garantiebewijs dat door de

verkoper kan worden verstrekt;

 1. de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op werkzaamheden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die

tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

KOOP

Artikel 2 – Het aanbod

 1. De ondernemer doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod gaat vergezeld van

de algemene voorwaarden.

 1. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de

prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de ondernemer.

De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van

het aanbod door de consument mogelijk te maken.

 1. In het aanbod staat de prijs van het aangeboden kampeermiddel, het aangeboden onderdeel,

of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden kampeermiddel is

inclusief de niet-vermijdbare kosten.

 1. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen van het kampeermiddel, onderdeel of

accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.

 1. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. De consument moet aanvaarden binnen de door de ondernemer gestelde termijn. Is er

geen termijn gegeven dan moet de consument direct aanvaarden.

Artikel 3 – De overeenkomst

De ondernemer legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie

van. De afspraak tussen consument en ondernemer geldt ook als de afspraak niet schriftelijk

is vastgelegd.

Artikel 4 – De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:

– de identiteit van de ondernemer zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en

e-mailadres;

– de omschrijving van het kampeermiddel, onderdelen, of accessoires;

– de prijs en de omschrijving van het in te kopen kampeermiddel inclusief onderdelen of

accessoires;

– de prijs van het kampeermiddel inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs

is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een

niet-vaste prijs is; of:

– de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;

– de bij de koop van een kampeermiddel wel-vermijdbare kosten;

– de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de ondernemer of een derde zoals de

fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen

van deze derde;

– de wijze van betaling;

– de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum

is afgesproken, wordt het kampeermiddel, onderdeel of accessoire in ieder geval

binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd;

– datum eerste tenaamstelling van de caravan, de vouwwagen of van (het onderstel van) de

kampeerauto.

Op uitdrukkelijk verzoek van de consument staat in de schriftelijk vastgelegde overeenkomst ook:

– het modeljaar van caravan, vouwwagen of (onderstel/opbouw van) kampeerauto;

– als dit nodig is tegen vergoeding van de weegkosten door de consument: het resterend

laadvermogen van de caravan of vouwwagen zoals gekocht (dus inclusief accessoires).

Artikel 5 – Prijswijzigingen

 1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de ondernemer de prijs niet verhogen nadat

de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing

door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.

 1. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen

prijs, dan kan de ondernemer de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing

door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De ondernemer

brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden

hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden,

tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.

 1. Als een ondernemer heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook

wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.

 1. Indien de ondernemer in gebreke is gesteld op grond van artikel 8, maar de gestelde

termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging

in een heffing door de overheid worden doorberekend.

 1. Zodra de ondernemer in verzuim is, dan mag geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

Artikel 6 – Het risico voor het kampeermiddel

 1. Gaat het gekochte kampeermiddel kapot of verloren voordat het kampeermiddel aan de

consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de ondernemer.

 1. Gaat het in te kopen kampeermiddel kapot of verloren voordat het aan de ondernemer is

geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

Artikel 7 – inkoopverklaring

7.1.a. Wanneer een inkoopovereenkomst is gesloten, moet de consument zijn inruilkampeermiddel

op het overeengekomen tijdstip bij ondernemer inleveren.

7.1.b. Blijken er bij het afleveren vervolgens gebreken aan het inruilkampeermiddel te zitten

waar de ondernemer -gelet op de door de consument afgelegde inkoopverklaring- niet

op bedacht had hoeven te zijn, dan komen de kosten voor het herstel van het inruilkampeermiddel

en ook de waardevermindering van het inruilkampeermiddel voor rekening

van consument.

7.1.c. Wanneer het in redelijkheid aan de ondernemer heeft gelegen dat hij het inruilkampeermiddel

niet voor of bij het sluiten van de inkoopovereenkomst heeft geïnspecteerd,

komen de kosten van herstel van het inruilkampeermiddel voor rekening van de ondernemer.

7.1.d. Ondernemer verrekent zijn vorderingen op de consument met de aan de consument te

betalen inkoopprijs, zonder dat de consument in gebreke hoeft te worden gesteld.

De ondernemer kan van de consument vragen om het stellen van zekerheid.

7.1.e. Als partijen het niet eens zijn over de hoogte van het bedrag waarmee is verrekend,

kan de consument een beroep doen op de in artikel 22 en 23 genoemde bemiddelingsen

geschillenregeling.

7.2. Is de afwijking van de staat van het inruilkampeermiddel hier ernstig genoeg voor,

dan kan ondernemer de inkoopovereenkomst ontbinden. Omdat de koopprijs van het

gekochte kampeermiddel dan stijgt, mag de consument de koopovereenkomst

schriftelijk annuleren, binnen acht dagen na het ontbinden van de inkoopovereenkomst.

Voorwaarde voor het annuleren is dat consument de schade van de ondernemer binnen

tien dagen vergoedt. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van het

geannuleerde kampeermiddel, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders

zijn overeengekomen. Indien de consument na tien dagen deze schadevergoeding niet

heeft betaald, heeft de ondernemer het recht de consument schriftelijk mee te delen

dat hij nakoming van de gesloten koopovereenkomst verlangt. In dat geval kan de

consument geen beroep meer doen op het annuleren.

Artikel 8 – Levering en verzuim

 1. Bij een vaste leveringsdatum is de ondernemer in verzuim zodra die datum is verstreken.
 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de ondernemer eerst schriftelijk

in gebreke stellen. Dit betekent dat de ondernemer voor een gebruikte caravan/vouwwagen,

onderdeel of accessoire nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren en

voor een nieuwe caravan/vouwwagen, onderdeel of accessoire nog vier weken. Voor een

nieuwe of gebruikte kampeerauto, onderdeel of accessoire krijgt ondernemer nog een

termijn van zes weken. Als de ondernemer het kampeermiddel, onderdeel of accessoire na

het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de ondernemer in verzuim.

 1. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:

– als ondernemer heeft laten weten niet te gaan leveren;

– als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden

bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft

laten weten of omdat het kampeermiddel, onderdeel of accessoire nodig is voor een

speciale gelegenheid.

Artikel 9 – Gevolgen van verzuim

 1. Als de ondernemer in verzuim is op grond van artikel 8 dan mag de consument de overeenkomst

ontbinden.

 1. De consument kan er als hij zijn recht tot ontbinding niet gebruikt ook voor kiezen dat hij

liever een vervangend kampeermiddel krijgt, totdat hij het gekochte kampeermiddel tot zijn

beschikking zal hebben. Het vervangende kampeermiddel moet gelijkwaardig zijn, maar

mag een ander merk of type hebben. Van het betalen van bijkomende kosten zal geen

sprake zijn.

 1. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de ondernemer een

beroep kan doen op overmacht.

Artikel 10 – Annuleren

 1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de ondernemer niet in verzuim is.
 2. Het annuleren kan tot het gekochte kampeermiddel, onderdeel of accessoire, of tot het in

te kopen kampeermiddel is geleverd.

 1. Annuleren moet schriftelijk gebeuren.
 2. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld

op 15% van de totale koopprijs van het kampeermiddel, onderdeel of accessoire,

tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.

 1. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na

tien dagen niet heeft betaald, mag de ondernemer de consument schriftelijk melden dat de

consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen

beroep meer doen op het annuleren.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 11 – Prijsopgave en termijn

 1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De ondernemer

geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum

is vermoedelijk tenzij de consument en de ondernemer hebben afgesproken dat er

sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.

 1. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de wagen meer dan 10% duurder dan

vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de ondernemer deze kostenstijging met

de consument bespreken.

 1. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de ondernemer op

het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn

afgerond, moeten wel worden betaald.

 1. De ondernemer meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden

afgerond dan de leveringsdatum. De ondernemer vertelt ook wanneer het werk wél

afgerond zal zijn.

 1. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke

schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de ondernemer.

Artikel 12 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 13 – Stallingskosten

 1. Als de consument het kampeermiddel niet binnen twee weken ophaalt nadat hij of zij

bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de ondernemer een vergoeding

voor stallingkosten in rekening brengen.

 1. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de ondernemer in rekening

worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de ondernemer een redelijke

vergoeding rekenen.

Artikel 14 – Retentierecht

 1. De ondernemer kan retentierecht uitoefenen op het kampeermiddel, onderdeel of accessoire

totdat de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere

kosten heeft betaald.

 1. De ondernemer kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden

aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 23,

of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld,

bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie.

Artikel 15 – Vervangen onderdelen

 1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het

vervangen in zijn bezit.

 1. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de ondernemer en een

garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de ondernemer weigeren de

onderdelen af te geven.

 1. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de

vervangen onderdelen ook eigendom van de ondernemer, zonder dat de consument een

vergoeding hiervoor krijgt.

GARANTIE

Artikel 16 – (BOVAG) Garantie op kampeermiddelen en onderdelen/accessoires

 1. Consument heeft -naast de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie zoals bedoeld in

artikel 17, de BOVAG Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 16 lid 3 en lid 5 en het

BOVAG Garantiebewijs en/of de fabrieksgarantie bedoeld in artikel 16 lid 2- ook altijd

wettelijke garantie.

 1. Op nieuwe kampeermiddelen en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur

fabrieksgarantie.

 1. Garantie op gebruikte caravans en vouwwagens; twaalf maanden.

Naast de wettelijke garantie verleent de ondernemer minimaal twaalf maanden BOVAG

Aankoopgarantie, tenzij de consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien

van BOVAG Aankoopgarantie. Er moet wel sprake zijn van bepaalde minimum

aankoopbedragen, zie lid 6.

 1. Onder de BOVAG Aankoopgarantie op de gebruikte caravan valt ook een eventuele

abnormale vochtinwerking.

 1. Garantie gebruikte kampeerauto’s: twaalf maanden of 20.000 kilometer; wat het eerst

wordt bereikt.

Naast de wettelijke garantie verleent de ondernemer minimaal twaalf maanden BOVAG

Aankoopgarantie, tenzij de consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien

van BOVAG Aankoopgarantie. Er moet wel sprake zijn van bepaalde minimum

aankoopbedragen, zie lid 6. De garantieperiode op gebruikte kampeerauto’s eindigt soms

eerder dan twaalf maanden, namelijk wanneer er al eerder meer dan 20.000 kilometers

met de afgeleverde kampeerauto zal zijn gereden.

6.

7.

De koopprijs van de gebruikte caravan mag niet minder zijn dan €3.500,-. De gebruikte

vouwwagen moet €2.000,- of meer hebben gekost. De koopprijs van de gebruikte

kampeerauto moet €30.000,- of meer zijn.

Bij vervanging wegens garantie zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 en 16 lid 3 en lid 5 en

het BOVAG Garantiebewijs is de consument niet gehouden te betalen voor normaal

gebruik van het vervangen product in de periode voor de vervanging. Tijdens reparatie

of vervanging wegens garantie zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 en 16 lid 3 en lid 5 en

het BOVAG Garantiebewijs zorgt de verkoper ook voor een passende oplossing voor

vervoersproblemen van de consument.

 1. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit BOVAG Aankoopgarantie verstrekt.

Gebreken die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder

de BOVAG Aankoopgarantie op gebruikte kampeermiddelen, tenzij de consument aantoont

dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals

relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 17 – BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie (R&O) op kampeermiddel,

onderdeel, accessoire

17.1 BOVAG R&O garanties

17.1.a kampeerauto’s

De ondernemer staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de

opdracht. De ondernemer garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en bij

kampeerauto’s, onderdelen of accessoires gedurende drie maanden na het afleveren

van de gerepareerde of onderhouden producten dat opdrachten met goed vakmanschap

zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten met goed vakmanschap heeft laten

uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij een reparatie of vervanging

op basis van deze garantie zorgt de ondernemer voor een passende oplossing voor

vervoersproblemen van de consument.

17.1.b caravans/vouwwagens

De ondernemer staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de

opdracht. De ondernemer garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en bij

caravans/vouwwagens, onderdelen of accessoires gedurende zes maanden na het

afleveren van de gerepareerde of onderhouden producten dat opdrachten met goed

vakmanschap zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten met goed vakmanschap

heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij een

reparatie of vervanging op basis van deze garantie zorgt de ondernemer voor een

passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument.

17.1.c vochtmetingen

De globale vochtmeting die deel uitmaakt van een BOVAG Onderhoudsbeurt is een voorbeeld

van een opdracht en ook de uitgebreide vochtmeting die de ondernemer kan doen

als de opdrachtgever hem hiervoor betaalt.

17.2. Uitzonderingen op de R&O garantie

17.2.a zelf meegenomen onderdelen, geëiste onderdelen/werkmethodes

De garanties uit artikel 17 lid 1 onder a en b gelden niet wanneer de consument zelf

materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om bij het onderhoud te

worden gebruikt door de ondernemer. Deze garanties gelden ook niet als de consument

het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires heeft geëist, dat de

ondernemer anders niet zou hebben gebruikt bij het onderhoud. Wanneer de consument

van de ondernemer bepaalde methodes om onderhoud of schadeherstelwerkzaamheden

uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument

geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de ondernemer anders had willen volgen.

De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen,

accessoires of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument,

tenzij de ondernemer in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten

bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.

17.2.b noodreparaties

Verzoekt de consument de ondernemer om een noodreparatie aan het kampeermiddel,

onderdeel of accessoire uit te voeren, dan worden hierop geen garanties zoals bedoeld

in artikel 17 lid 1 onder a en b gegeven.

17.2.c personenschades etc.

Als personenschade ontstaat, een andere zaak raakt beschadigd of er ontstaan andere

kosten, dan wordt dit niet onder deze garanties vergoed.

17.2.d.R&O garanties laklagen

Ook is van deze garanties uitgesloten: een bij daglicht niet met het blote oog waarneembaar

kleurverschil in de laklaag van het kampeermiddel of van het onderdeel of

accessoire, aantasting van de laklaag vanwege een van buiten komende oorzaak (denk

aan hagelschade) of defecten in de lak van onderdelen die niet door de ondernemer zijn

aangebracht of zijn bewerkt.

17.2.e diverse andere uitsluitingen zoals slijtage

Ook gelden de garanties op onderhoud of op schadeherstel niet voor normale slijtage,

schade door bevriezing, overbelasting, door het laten vallen van het geleverde of voor

defecten die ontstaan door deelname van herstelde kampeermiddelen aan snelheidsproeven.

17.2.f klachtplicht

Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen

ervaart aan het kampeermiddel, onderdeel of accessoire, waarop het onderhoud

of schadeherstel is uitgevoerd. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de

omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben dat de consument niet langer

met succes een beroep op deze garanties uit artikel 17 lid 1 onder a en b kan doen.

17.2.g kans voor herstel

Wanneer de ondernemer geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door

hem gerepareerde of onderhouden kampeermiddel, onderdelen of accessoires zelf op te

lossen, kan de consument ook geen beroep op deze garanties doen. Tenzij de situatie in

artikel 17 lid 3 zich voordoet.

17.2.h werk van derde bedrijf aan het herstelde

Wanneer een derde werk aan een eerder al door de ondernemer

gerepareerde of onderhouden kampeermiddel, onderdeel of accessoire

uitvoert, kan de consument -tenzij de situatie uit artikel 17 lid

3 zich voordoet- geen beroep doen op de BOVAG-reparatie- en

onderhoudsgarantie die destijds door de ondernemer op het door

hem herstelde of onderhouden kampeermiddel was gegeven. De

consument heeft echter wél een beroep op de BOVAG-reparatie- en

onderhoudsgarantie op het eerder door het BOVAG-lid uitgevoerde

werk, wanneer het werk dat een derde bedrijf vervolgens aan hetzelfde

kampeermiddel heeft verricht niets te maken heeft met het

werk dat de ondernemer al eerder op dit kampeermiddel, dit

onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.

17.3. uitzondering op 17.2 onder g en h en de eisen hiervoor

Een uitzondering op artikel 17 lid 2 sub g en h kan zich voordoen als er direct noodzaak

tot herstel van de herstelde of onderhouden kampeermiddel is. De noodsituatie moet

zich dan wel op een locatie voordoen die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van

de ondernemer. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de

consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte kampeermiddelonderdelen.

Wordt binnen de landsgrenzen van Nederland door een ander bedrijf hersteld, dan moet

dit andere bedrijf (tenzij er door partijen iets anders is afgesproken, omdat er geen

andere relevante BOVAG-bedrijven in de buurt zitten) lid zijn van BOVAG afdeling

Caravan- & Camperbedrijven.

Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is het kampeermiddel

door een in het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de

kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in het

bedrijf van de ondernemer geldt.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 18 – Betaling

 1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van ondernemer.
 2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van het kampeermiddel, onderdeel

of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.

 1. Ondernemer en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te

worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één

maand.

 1. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de

betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de ondernemer na die datum een kosteloze

betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen

na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

 1. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de

ondernemer rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk

aan de wettelijke rente.

 1. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten.

De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het

voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud op een kampeermiddel

De aan het consument geleverde kampeermiddel blijft eigendom van de ondernemer tot de

consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald.

Totdat de consument de formele eigendom van dit kampeermiddel heeft gekregen, moet hij

de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van het kampeermiddel

afsluiten en ook moet hij een verzekering afsluiten tegen geheel of gedeeltelijk verlies

(casco dekking kampeermiddel). Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren.

Consument is als houder en berijder van het kampeermiddel aansprakelijk.

Artikel 20 – Op afstand/buiten verkoopruimte

Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten

tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.

Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is

gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling op en

in afwijking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 21- Afwijkingen

Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden

bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn

vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie

wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.

Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie

zijn ongeldig.

Artikel 22 – Bemiddelingsregeling

 1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikt kampeermiddel, of

over de uitvoering van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie moet daarmee eerst

naar de ondernemer gaan.

 1. Als blijkt dat de consumentniet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door

de ondernemer geldt het volgende. De consument kan een geschil binnen zes weken na

het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging zal gaan

volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen. Het adres van BOVAG

Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030-65 95 395. Deze bemiddelingsregeling

is op klachten over de verkoop van een gebruikt kampeermiddel van toepassing.

De consument moet alleen aanspraak kunnen maken op BOVAG Aankoopgarantie

zoals bedoeld in artikel 16. De consument kan er natuurlijk ook voor kiezen de klacht aan

de geschillencommissie voor te leggen. Gaat het om een nieuw gekocht kampeermiddel of

om gekochte nieuwe onderdelen of accessoires dan is een beroep op BOVAG Bemiddeling

alleen mogelijk als de consument geen beroep kan doen op een door de fabrikant of

importeur van deze nieuwe zaak afgegeven garantie.

Artikel 23 – Geschillenregeling

 1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is

gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de ondernemer het geschil voorleggen aan

de Geschillencommissie Voertuigen. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600,

2509 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). Consument

kan er op dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil naar de rechter te gaan.

 1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van

BOVAG Caravan- en Camperbedrijven. Zij geldt bij:

 1. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw kampeermiddel, onderdeel of

accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant

of importeur van het kampeermiddel, onderdeel of accessoire afgegeven garantie.

 1. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikt kampeermiddel waarbij consument

niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie. De koopprijs

van de gebruikte caravan mag niet minder zijn dan €3.500,-. De koopprijs van de gebruikte

vouwwagen moet €2.000,- of meer zijn. De koopprijs van de gebruikte kampeerauto

moet €30.000,- of meer zijn.

 1. de overeenkomst waarop de in artikel 17 lid 1 onder a en b van deze algemene voorwaarden

genoemde BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie van toepassing is.

 1. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de ondernemer

heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig worden gemaakt.

Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument

vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel

onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt

bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan

schriftelijk gebeuren, of in een andere door de geschillencommissie te bepalen vorm.

Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de ondernemer en/of via de

bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.

 1. De geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit gebeurt

volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.

Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en het BOVAG-lid.

 1. Voor de behandeling van het geschil door de geschillencommissie moet de consument een

vergoeding betalen.

 1. Een uitspraak van de geschillencommissie kan niet meer door een rechter aangetast

worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en er geen

beroep op de gewone rechter is gedaan voor een marginale toets.

Artikel 24 – Nakomingsgarantie

BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie

door de ondernemer die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter niet het geval als de ondernemer

besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voor te

leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet

meer opgekomen kan worden.

De garantstelling bij de koop van een kampeermiddel geldt tot €2.270,- en onder de voorwaarde

dat de consument zijn vordering op de ondernemer aan BOVAG overdraagt.

Bij bedragen groter dan €2.270,- zal BOVAG voor het meerdere proberen de ondernemer via

de rechter tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €2.270,-

aan de consument overgedragen.

De garantstelling op reparatie- en onderhoud geldt tot €900,- en onder de voorwaarde dat de

consument zijn vordering op de ondernemer aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen groter dan

€900,- zal BOVAG voor het meerdere proberen de ondernemer via de rechter tot betaling te

bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €900,- aan de consument overgedragen.

BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat

de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld,

retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig

zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement,

surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de ondernemer. Bepalend voor de laatste

situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of

een eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk

zijn beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag tot ofwel maximaal €2.270,-, ofwel maximaal

€900,- per geschil uit als het faillissement of de surseance is uitgesproken of de ondernemer

haar bedrijf heeft beëindigd nadat de consument heeft voldaan aan de innamevereisten.

Artikel 25 – Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de consument die worden vermeld op de overeenkomst of op de

opdracht worden door de ondernemer verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan de ondernemer:

– de opdracht of de (koop)overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de

consument nakomen;

– de consument optimale service verlenen;

– hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie

en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen;

– de kampeerautogegevens worden opgenomen in het tellerstandensysteem. In dit systeem

worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.

Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij

de ondernemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 26 – Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Zoeken

ALL-IN Deals op Caravans!