Stallingsvoorwaarde

Stallingsvoorwaarden De Klerk Caravans B.V.

 1. Doel overeenkomst
 2. Totstandkoming, duur en verlenging van de overeenkomst
 3. Stallingsplaats
 4. Wijziging caravan
 5. De door de Klerk Caravans B.V. gehanteerde prijzen
 6. Inachtneming openingstijden
 7. Ontplofbare stoffen
 8. De Klerk Caravans is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
 9. Zorg van de zijde van de Klerk Caravans B.V.
 10. Adreswijziging

1. Doel overeenkomst

Het onbewaakt stallen van caravans voor cliënten van De Klerk Caravans B.V. wegens ontberen van mogelijkheden daartoe, bij de cliënt.

2. Totstandkoming, duur en verlenging van de overeenkomst

De overeenkomst komt voor de eerste keer tot stand, doordat de caravaneigenaar zijn caravan ter stalling aanbiedt bij De Klerk Caravans B.V.
De duur van iedere Periode:

 • Jaarstalling: 1 oktober tot 1 oktober
 • Winterstalling: 1 oktober tot 1 april

De overeenkomst kan tussentijds niet worden beëindigd. De overeenkomst wordt automatisch verlengd met dezelfde periode indien en voor zover niet de overeenkomst schriftelijk -verzonden met bericht van ontvangst – door één van beide partijen is ontbonden. Uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de nieuwe periode.

3. Stallingsplaats

De winterstalling en jaarstalling geschiedt overdekt in afgesloten verder in principe onbewaakte ruimten. De cliënt heeft geen recht op een specifieke plaats in de stallingsruimten en plaatsen.

4.  Wijziging caravan

Indien de cliënt bij De Klerk Caravans stallingsruimte huurt en overgaat tot het kopen van een andere caravan, anders dan bij De Klerk Caravans B.V., is het niet vanzelfsprekend, dat de stallingsovereenkomst wordt gecontinueerd.

5. De door de Klerk Caravans B.V. gehanteerde prijzen

De prijzen gelden ook voor de volgende periode. Ingeval van overschrijding van de specifieke stallingsperiode is de cliënt eveneens verschuldigd de volledige stalling, gelden van de daarop volgende winter c.q. zomerperiode, ongeacht de termijn van overschrijding.

6. Inachtneming openingstijden

Cliënten kunnen onbeperkt hun caravan halen en brengen, een en ander met dien verstande, dat zij het voornemen hiertoe uiterlijk 3 dagen tevoren telefonisch kenbaar moeten maken, maar niet op zondag halen en brengen.

7. Ontplofbare stoffen

De cliënt is verplicht om alvorens de caravan ter stalling aan te bieden alle spuitbussen, gasflessen, accu’s en andere ontplofbare stoffen uit de caravan te verwijderen.

8. De Klerk Caravans is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

 • Diefstal van en in de caravan tijdens de stalling en daaruit voortvloeiende overige schade.
 • Schade ontstaan door weersinvloeden tijdens de stalling.
 • Schade door brand in de caravan en/of stalling tijdens de stalling.
 • Molest en soortgelijke schade.

Alle overige schade welke (naar algemeen gebruik) door een caravanverzekering door de eigenaar van de caravan kunnen worden verzekerd. De cliënten dienen zich voor zover mogelijk daartoe middels een verzekering rechtstreeks in te dekken.

9. Zorg van de zijde van de Klerk Caravans B.V.

De Klerk Caravans B.V. is jegens cliënt gehouden de overdekte stallingen ’s nachts afgesloten te houden en eveneens overdag afgesloten te houden voor zover en indien overdag aldaar niemand van De Klerk Caravans B.V. aanwezig is. Hetzelfde geldt voor de onoverdekte terreinen. De Klerk Caravans B.V. dient voorts de nodige zorg in acht te nemen welke men in zijn algemeenheid mag verwachten van onbewaakte stallingen.

10. Adreswijziging

De cliënten dienen adreswijzigingen en telefoonwijzigingen direct schriftelijk kenbaar te maken aan De Klerk Caravans B.V. , Haarlemmerstraat 1b, 2182 HA Hillegom.